REGULAMIN

  1. Organizatorem spotkań Klubu Kobiet Przedsiębiorczych (dalej jako: spotkanie KKP) jest Klub Kobiet Przedsiębiorczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77 A (60-529 Poznań), nr NIP 6080105849, REGON 301923676, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397207.
  2. Treść niniejszego regulaminu obowiązuje przy „Spotkaniach Klubu Kobiet Przedsiębiorczych”, „Lunchach Biznesowych Kobiet Przedsiębiorczych”, a także przy innych szkoleniach, wydarzeniach Organizatora.
  3. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu KKP jest uprzednia rezerwacja miejsca, zgłoszenie swojego udziału za pomocą formularza dostępnego na stronie klubkp.pl/wez_udzial oraz dokonanie płatności.
  4. Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia wraz z numerem konta bankowego należy dokonać wpłaty w terminie 3 trzech dni (od daty wysłania przez organizatora potwierdzenia). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestniczki oraz datę spotkania KKP.
  5. Wpłaty dokonywane są przez system Przelewy24.Płatność za usługi może być dokonana w formie przelewu z konta bankowego lub przelewu internetowego.
  6. Uwaga! Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu KKP jest wpłata.
   Nie wykonanie przelewu w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym skreśleniem z listy.
  7. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Organizator potwierdza wpis na listę uczestniczek spotkania KKP oraz wystawia fakturę Vat na dane podane w formularzu zgłoszeniowym na spotkanie.
  8. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego w spotkaniu KKP może brać udział jedna przedstawicielka danej firmy, chyba że ilość miejsc wolnych jest wystarczająca, by w spotkaniu mogła wziąć udział dodatkowa osoba.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu KKP wniesiona opłata nie jest zwracana.
   Nie może być również przesunięta na inny termin. Możliwe jest jedynie uczestnictwo w zamian innej osoby. Uczestniczka, która rezygnuje z udziału w spotkaniu ma obowiązek przekazać Organizatorowi nazwisko osoby ją zastępującej.
  10. KKP zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez KKP lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług  oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.
  11. Uczestniczki wszystkich szkoleń lub wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez KKP oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub wydarzeń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
  12. Osoby biorące udział w szkoleniu lub wydarzeniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, wydarzeń lub materiałów z nich pochodzących.
  13. Uczestniczki wszystkich szkoleń lub wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez KKP, zgłaszające swój udział w ww szkoleniach lub wydarzeniach, zawierają umowę jako przedsiębiorczy lub podmioty prawa gospodarczego, w związku przepisy prawa konsumenckiego nie mają zastosowania.
  14. Organizator jest płatnikiem podatku VAT, podane kwoty są kwotami netto. Faktura VAT wystawiono będzie po dokonaniu płatności na dane podane w formularzu zgłoszeniowym.
  15. Zgłoszenie udziału w spotkaniu KKP jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i cennika.
  16. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 507149 142 lub adresem e-mail: klubkp@klubkp.pl